وضعیت منابع درسی رشته های کارشناسی سال تحصیلی 97/98 http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328&WebPartID=0bffe56a-1d0b-4114-8680-6b550b448e8f&ID=12fdcbf1-c854-4fc0-b172-6a748d3c8cb8
 
امتیاز دهی