قابل توجه دانشجویان ورزشکار با توجه به برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دررشته های مختلف .دانشجویانی که عضو تیمهای ملی ،باشگاهی، استانی ویا سابقه قهرمانی در مسابقات ورزشی دارند دراسرع وقت به امور دانشجویی پیام نور گز (آقای قاسمی )مراجعه و سوابق ورزشی خود را ارائه نمایند تلفن تماس 03145710693 داخلی 104 -
 
امتیاز دهی