تغییر شماره تلفن های دانشگاه پیام نور گز
 آدرس و تلفن دانشگاه : استان اصفهان - شهر گز برخوار - بلوار شهدا- خیابان دانشجو  کد پستی: 8344134667
تلفن جدید :    95-03145710690     فاکس جدید     
03145710698   
 
امتیاز دهی